FURNIZOHEN ME MUS’HAFA KATËR MEKTEBE TË MYFTINISË SË SHKUPIT

Referenti për arsim fetar pranë Myftinisë së Shkupit hfz. Irfan ef. Sulejmani, më 01 shkurt 2023, me kërkesë të mualimëve realizoi shpërndarjen e 101 Mus’hafëve për nxënësit që kanë kaluar në shkallën e leximit të Kuranit.
Me Mus’hafa u furnizuan nxënësit e mektebit të:
Xhamisë “Fetah efendi” – Butel, mualime Semra Mulaki;
Xhamisë “Qendrore” – Haraçnë, mualime Nebehat Zendeli;
Xhamisë “Rezistenca” – Haraçinë, mualim Ali ef. Sadiku;
Xhamisë “Omer ibën Abdulaziz” – Hasanbeg , mualim Elez ef. Aliu.