FURNIZOHEN ME MUS’HAFA PESË MEKTEBE TË MYFTINISË SË SHKUPIT

Referenti për arsim fetar pranë Myftinisë së Shkupit hfz. Irfan ef. Sulejmani, më 10 janar 2023, me kërkesë të mualimëve realizoi shpërndarjen e 151 Mus’hafave për nxënësit që kanë kaluar në shkallën e leximit të Kuranit.
Me Mus’hafa u furnizuan nxënësit e mektebit të:
Xhamisë “Xhedid Isa Beg” – Serovë, mualim Rijad ef. Kalisi;
Xhamisë “Ebu Bekër” – Shuto Orizare, mualime Suada Jakupi;
Xhamisë “Fatih Sulltan Mehmed” – Batincë, mualim Ramadan Hajredini;
Xhamisë “Haxhi Sabri” – Batincë , mualim Llokman ef. Abdullai; dhe
Xhamisë “Hafiz Xhavit ef. Ibrahimi”, mualim hfz. Xhelil ef. Shabani.