Kомисија за оценување на знаењето на учениците на мектебите ги посети учениците на мектебот на Џамијата с.Долно Нерези

Денес, четврток (20 јули 2020), членовите на комисијата за оценување на знаењето на учениците на мектебите составена од муалимките Мубера Јашари Асани и Арифе Асани ги посетија учениците на мектебот на Џамијата с.Долно Нерези со цел да се оценат нивните знаења за :

Читање на Куранот , основа на верувањето , и други елементарни познавања на верата.
Ова посета беше реализирана по барање од страна на муалимата Семра Куртиш.
Подготвени за завршување на хатме се 19 ученици.
Молиме возвишениот Ал-лах џ.ш да го награди муалимот за неговиот труд , додека на учениците им посакуваме успех во иднина!