KOMISIONI PËR VLERËSIM TË NXËNËSVE TË MEKTEBEVE VIZITOI NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË “HIXHRI” TË FSHATIT KONDOVË

Më 26 tetor 2021 (e martë), Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë i përfaqësuar nga Mubera J. Asani dhe Arife A. Iseni, vizitoi nxënësit e mektebit të xhamisë “Hixhri” të fshatit Kondovë.
Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë.
Mësimin e leximit të Kuramit Famëlartë dhe Bazat e mësim-besimit islam i mësuan nga mualimja Hasije Iseni.
Allahu Fuqiplotë e shpërbleftë mualimen ndërsa nxënësve t’u japë shëndet dhe suksese të metutjeshme.