KOMISIONI PËR VLERËSIM TË NXËNËSVE TË MEKTEBEVE VIZITOI NXËNËSIT E MEKTEBIT “TUBA” TË FUSHË TOPHANËS

Më 5 shtator 2021 (e diel), Komisioni për Vlerësim të Nxënësve pranë Myftinisë i përfaqësuar nga Mubera J. Asani dhe Semra Kurtish, vizitoi nxënësit e mektebit “Tuba” të lagjes Fushë Tophanë.
Përgjatë kësaj vizite komisioni kontrolloi njohuritë e tyre të fituara në bazë të planprogramit arsimor të Myftinisë.
Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimja Haxhere Sulooxha.
Allahu Fuqiplotë e shpërbleftë mualimen ndërsa nxënësve t’u japë shëndet dhe suksese të metutjeshme.