KOMISIONI VLERËSUES PRANË SEKTORIT FETARO-ARSIMOR VIZITOI NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË SË TRETË – SARAJ

Më 10.10.2019 (e enjte),
kryetari i komisionit Mr.Nexhmi ef.Ferati dhe anëtari i komisionit Zekerija Tairi vizituan nxënësit e mektebit të Xhamisë së Tretë.

Qëllimi i vizitës ishte që komisioni të vlerëson njohuritë e tyre mbi;
rregullat e leximit të Kur’anit, nxënia e sureve përmendësh dhe njohuritë tjera elementare të bazuara në planprogramin e Myftinisë sonë.

Bazat e mësim-besimit i mësuan nga Shaban ef.Tairi, i cili shërben si hatib, imam dhe mualim në këtë xhami.
Të përgstitur për të marr pjesë në ceremoninë e hatmes ishin gjithsej: 8 nxënës.

Lusim Allahun Fuqiplotë që ta shpërblen mundin e mualimit ndërsa nxënësve të u jep shëndet e suksese tutje!

Zyra për informim pranë Myftinisë së BFI në RMV-Shkup