U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË “HUSEIN SHAH” SARAJ

Më 5 mars 2023, Komisioni për Vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje: Mubera J. Asani dhe Xheuhere Ramani anëtare, vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë “Husein Shah” – Saraj.
Gjatë kësaj vizite, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit mësimor të Myftinisë së Shkupit.
Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimja Qefsere Dauti.