U VLERËSUAN NXËNËSIT E MEKTEBIT TË XHAMISË NEREZ I POSHTËM

Më 13 mars 2023 Komisioni për Vlerësim të nxënësve të mektebeve në përbërje: Xheuhere Ramani dhe Arife Iseni anëtare, vizituan nxënësit e mektebit të xhamisë Nerez i poshtëm.
Gjatë kësaj vizite, komisioni bëri kontrollimin dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në bazë të planprogramit mësimor të Myftinisë së Shkupit.
Bazat e mësim-besimit i mësuan nga mualimja Semra Kurtish.