VENDIMET E MBLEDHJES SË XVI-TË ME ANËTARËT E MYFTINISË SË SHKUPIT

– Të unifikohen tabelat e xhamive

– Në rrethana të veçanta siç është rasti i pandemisë së Covid-19, të respektohen gjitha protokolet e institucioneve kompetente dhe vendimit tonë institucional mbi larjen e xhenazes (përgjegjësia bie mbi familjen dhe nëpunësin fetar)

– Të pezullohet mësim-besimi nëpër gjitha mektebet e Shkupit me prezencë fizike përgjatë muajit shtator (2021) – (rekomandohet që procesi të realizohet “online” )

– Ligjërata e xhumasë të jetë sa më e shkurtër dhe përmbledhëse (të mos zgjasë më tepër se 10 minuta).

– Këtë vit, anulohen gjitha aktivitetet e manifestimit tradicional “Java e lindjes së Muhamedit s.a.v.s.”

Shkup,
02.09.2021